Wypracowujemy zasady współpracy reżyserek i reżyserów z instytucjami, rekomendujemy rozwiązania problemowych sytuacji i wspieramy nasze członkinie i członków w trudnych zawodowo sytuacjach. Nasze dotychczasowe doświadczenia są dowodem na to, że działając razem możemy zyskać więcej, niż kiedy negocjujemy samodzielnie.

Nasza misja

Stanowimy grupę zawodową złożoną głównie z freelancerek i freelancerów, łączy nas doświadczenie pracy reżyserskiej w polskim systemie teatralnym. Pomimo tego, że mamy odmienne estetyki i poglądy, zróżnicowaną edukację i drogi życiowe, a część z nas pracuje również w innych dziedzinach i pełni zróżnicowane funkcje, dostrzegamy w naszej pracy wspólne cele.


Skupiamy się na wypracowywaniu zasad w obszarze współpracy reżyserek i reżyserów z pracodawcami, rekomendujemy dobre praktyki i rozwiązania systemowe oraz wspieramy nasze członkinie i członków w trudnych zawodowo sytuacjach. Gildia jest organizacją demokratyczną, oddolnym i samoorganizującym się związkiem zawodowym, który działa na podstawie następujących wartości:

Angażujemy się w inicjatywy dotyczące kwestii pracowniczych, socjalnych i etycznych. Jako związek zawodowy mamy możliwość zdziałać więcej, zdobyć większą widzialność i słyszalność niż szereg pojedynczych głosów. Zawiązanie Gildii zrodziło się z poczucia osamotnienia w obliczu problemów zawodowych, potrzeby polepszenia warunków pracy reżyserek i reżyserów teatralnych oraz z chęci zmiany sposobu funkcjonowania obecnego systemu teatralnego, a także ze sprzeciwu wobec braku transparentności zasad zatrudniania i wynagradzania naszej pracy oraz z nierównej pozycji negocjacyjnej, która jest naszym udziałem jako jednostek wobec instytucji i organizatorów. Nasze doświadczenie zawodowe pokazuje, że pojedyncze działania nie przekładają się na strukturalne zmiany. Działając razem, jako Gildia, możemy zyskać więcej.

Wiele problemów reżyserek i reżyserów jest wzmacnianych poprzez źle rozumiany indywidualizm. Utrwalone systemowo nieprawidłowości szczególnie mocno uderzają w debiutantki i debiutantów, oraz w osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. Działając wspólnie chcemy wspierać się wzajemnie, dostrzegać różnorodność perspektyw i uznawać ich wartość. Każda i każdy z nas ma prawo i możliwość współtworzyć czy reformować system. Wierzymy, że troska i pomoc wzajemna pozwalają zauważyć krzywdzące mechanizmy strukturalne i wypracowywać alternatywne rozwiązania.

Punktem wyjścia dla naszych działań są podstawowe pytania:
Czego, jako grupa zawodowa potrzebujemy?
Co możemy sobie nawzajem dać?
Czego możemy się od siebie nawzajem uczyć?
Co możemy zmienić na lepsze dzięki kooperacji?
Jak przełożyć nasze indywidualne doświadczenia na dobro wspólne naszej grupy zawodowej?

Nie ma w Polsce żadnej instytucji, która otaczała by opieką reżyserki i reżyserów, żadnej instancji, do której można by się odwołać np. w sytuacji spornej w relacji z instytucją. Dzięki współpracy - doradzamy, interweniujemy i wspieramy się wzajemnie w konfliktach z pracodawcami. Współpraca jest naszą podstawową wartością, która w sytuacjach zawodowo trudnych pozwala nam wspierać się wzajemnie w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań.

Nasze dokumenty są konsultowane z osobami, które reprezentują inną perspektywę spojrzenia na dane problemy (np. Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Związek Zawodowy Aktorów Polskich). Współpracujemy z innymi organizacjami zrzeszającymi pracownice i pracowników kultury (Forum Organizacji Kreatywnych, Zespoły Eksperckie przy Instytucie Teatralnym). W ramach tych kontaktów i konsultacji dążymy do wymiany wiedzy na polu artyst(k)a - dyrekcje (instytucji/organizacji) - organizatorzy (samorządy, MKIDN). Pozwala nam to lepiej rozumieć układ sił i interesów. Uważamy, że tylko dzięki poznaniu wzajemnych potrzeb i wartości możemy zmierzać do przebudowania systemu.

Dostrzegamy wady i ograniczenia obecnego systemu teatralnego, jednak widzimy też potencjał przeprowadzanych obecnie w naszym środowisku prac nad poprawą warunków pracowniczych, uwspólnianiem decyzji, tworzeniem bezpieczniejszej przestrzeni twórczej i większej transparentności. Aktywnie bierzemy udział w tych pracach. Traktujemy toczące się przemiany jako pole nie tylko do projektowania, ale też do praktykowania możliwej przyszłej rzeczywistości. Działamy więc na rzecz wielowymiarowego dobra wspólnego, praktykując głoszone przez nas wartości, w otwartości na konsekwencje. Łączy nas wspólna odpowiedzialność w kreowaniu środowiska pracy opartego na cywilizowanych, przejrzystych regułach i bezprzemocowych warunkach.

Gildia to samorządny i samorganizujący się związek działający na zasadach demokratycznych. Zarząd Gildii pracuje społecznie, dzieląc obowiązki pomiędzy członkinie i członków Zarządu w sposób niehierarchiczny, oparty na szacunku i dialogu. Te wartości promujemy również w relacjach zawodowych.

Wymieniamy się wiedzą na temat różnych aspektów funkcjonowania produkcji teatralnej w Polsce. Na tej podstawie diagnozujemy problemy, szukamy rozwiązań, gromadzimy dobre wzorce i praktyki. Na podstawie doświadczeń poszczególnych osób oraz praktyki zdobytej w ramach działań związkowych w trakcie kilku lat istnienia Gildii, wspólnie formułujemy zasady naszych działań, przykładowe dokumenty, broszury i publiczne oświadczenia.

Działamy na rzecz odzyskania i wzmocnienia poczucia sprawczości poprzez aktywny sprzeciw wobec nieprawidłowości, oraz podejmowanie działań na rzecz zmiany szkodliwych, wykluczających i przemocowych zwyczajów i praktyk w środowisku teatralnym.

Dostrzegamy potrzebę wypracowania transparentnych zasad współpracy z instytucjami i organizacjami, które nas zatrudniają, zarówno w zakresie warunków pracy, jak i naszych praw i obowiązków. Za równie ważne uznajemy rozwijanie horyzontalnego przepływu praktyk i wiedzy na ten temat oraz tworzenie ogólnodostępnej bazy informacyjnej. Dążymy do tego, by nie tylko wzajemnie uczyć się, jak poprawiać warunki pracy, ale też - by się tą wiedzą dzielić.

Osoby członkowskie

Zarząd Gildii

Gosia Wdowik
Przewodnicząca
Joanna Zdrada
Wiceprzewodnicząca
Pamela Leończyk
Sekretarzyni
Tomasz Cymerman
Skarbnik
Paweł Łysak
Członek Zarządu
Ula Kijak
Wiceprzewodnicząca
Jakub Skrzywanek
Członek Zarządu
Julia Szmyt
Członkini Zarządu
Radosław Stępień
Członek Zarządu
Marta Miłoszewska
Członkini Zarządu

Komisja rewizyjna

Michał Zdunik
Aleksandra Jakubczak
Mariusz Jerzy Orski

Informacje o związku

Dane adresowe: Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa, Polska

Kontaktowy adres mailowy: gildiarezyserow@gmail.com


Numer KRS: 0000706224
NIP: 1132956865
REGON: 368854234
Forma prawna: Związek zawodowy

Dane bankowe:
ZZ Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych
Bank BNP Paribas GOonline Biznes
44 1600 1462 1858 7335 4000 0001

Współpracujemy z kancelarią prawniczą DotLaw.